11
آوریل

اشتراک زمین چیست؟ چگونه محاسبه می شود؟

در ساختمان هایی که مالکیت کانکس یا اعسار ساختمانی برقرار شده است، حق زمین متعلق به هر بخش مستقل از نظر مالکیت کانکس را «سهم زمین» می گویند. متر مربع املاک واقع در یک قطعه در تعیین سهم صاحبان حق از زمین تعیین کننده است. پس از مشخص شدن مترمربع غیرمنقول...

Read More