11
آوریل

آیا مستاجرین می توانند در خانه های خود حیوانات خانگی داشته باشند؟

در صورتی که حیوانات خانگی در آپارتمانی نگهداری شوند که در طرح مدیریت ممنوعیت حیوان خانگی وجود داشته باشد، می توان علیه مستاجر به دلیل تخلف از قانون مالکیت املاک شماره 634، دعوای تخلیه را مطرح کرد. در صورت عدم وجود ماده ای در برنامه مدیریت در مورد تغذیه دام...

Read More