11
آوریل

ساختمان های پیش ساخته با مزایا و معایب

خانه پیش ساخته خانه ای است که قطعات تشکیل دهنده ساختمان از قبل در کارخانه آماده شده و سپس در محل ساخت و ساز مونتاژ می شود. پیش ساخته یعنی پیش ساخته.

Read More