11
آوریل

خانه خود را با فنگ شویی بازسازی کنید!

هدف اصلی فلسفه فنگ شویی تطبیق انرژی حیاتی موجود در طبیعت با محیط زندگی است. پاکسازی فضای زندگی از انرژی منفی و پر کردن آن با انرژی مثبت ضروری است. طراحی خانه با فنگ شویی به معنای پیروی از مراحل خاصی نیست. با نگاهی به آنچه که یک فلسفه فنگ شویی توصیه...

Read More